Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest:

 

Towarzystwo promocji kultury, inicjatyw artystycznych i czytelnictwa Impuls

z siedzibą w Krakowie (30-716), ul. Przewóz 38 m 16, wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 140, NIP 679 320 33 26, REGON 386697973, mail: kontakt@stowarzyszenie-impuls.eu

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- odpowiedzi na Państwa zapytanie i/lub zgłoszony problem,

- prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- prowadzenia korespondencji na adres zamieszkania/zameldowania,

- kontaktu z Państwem w związku z przesłaną korespondencją za pośrednictwem poczty      elektronicznej (e-mail),

- wykonania zawartej umowy, w tym do realizacji umowy i wystawiania dokumentów związanych z umową (rachunki, faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe, kurierskie, pocztowe, dokumentacja transakcji),

- marketingowych, tj. wysyłanie newsletterów (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”)

 

Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

 

Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, do upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających działania Administratora, tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, doradcze, podmiotom wspierającym promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii reklamowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na czas prowadzenia korespondencji i/lub na okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz przez okres przewidziany prawem z tytułu odpowiedzialności cywilnej stron z w/w tytułów.

 

W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

 

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.